00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Регистрирање на фирма во Црна Гора

Вовед

Постапката за формирање на фирма во Црна Гора се води пред Централниот регистар на Стопанскиот суд.

Оперативен систем едношалтерски систем им овозможува на деловните субјекти со регистрација во Централниот регистар на деловни субјекти, автоматски да се регистрираат во регистарот на Одделот за статистика, регистарот на даночни обврзници и царински плаќачи, регистарот на плаќачи на данок на додадена вредност (ДДВ) и даночни обврзници.

Црногорскиот закон дозволува основање на шест типа на компании, од кои најчести се: трговец поединец, друштво со ограничена одговорност (доо), акционерско друштво (ад), општо партнерство (од), ограничено партнерство (кд) и претставништво на странска компанија.

Странски правни и физички лица имаат право да регистрираат фирма во Црна Гора под истите услови како и државјаните.

Најчестите форми на компании се:

друштво со ограничена одговорност (ДОО);
акционерско друштво (АД).

Откријте дали Црна Гора е вистинското место за деловно работење. Проверете ја деловната клима во Црна Гора.

Неколку основни информации во врска со процесот на регистрација на компанијата во Црна Гора

Назив

Го содржи називот на фирмата по Ваш избор, правната форма и градот во кој е регистрирана фирмата 

Седиште

Седиштето на фирмата може да биде било која адреса во Црна Гора. Централниот регистар не бара дока за сопственост или закуп на објектот каде што се регистрира фирмата

Основна главнина

Основната главнина соглсно Законот за трговските друштва во Црна Гора е едно евро.

Содружник(ци)

Содружници во трговско друштво во Црна Гора можат да бидат домашни и/или странски правни или физички лица, кои ја уплатиле главнината

Управител(ли)

Едно или повеќе физички лица со деловна способност може да се јави како Управител во трговското друштво, поседувајќи ограничени или неограничени овластувања за раководење со друштвото.

Други белези

Во постапката за основање на трговско друштво во Црна Гора, потребно е да се наведат и други податоци на друштвото како банка, е-маил адреса, дејност и сл.

Основање на ДОО

 

Процесот на основање на компанија со ограничена одговорност (ДОО) во Црна Гора е дефиниран во Законот за деловни организации.

При регистрација на ДОО, потребно е да се достават одредени документи што Централниот регистар на деловни субјекти бара да ги доставите:

 • Основачки акт на друштвото. Ве молиме, обрнете внимание на одредбите на овој документ, ако не сте единствениот основач на друштвото.
 • Одлука за основање на друштвото или договор за основање (во зависност дали компанијата е основана од еден основач или повеќе од еден);
 • Уплата од 10 евра на сметка на Даночната управа, број на сметка: 832-3161-26, цел на плаќање: регистрација на ДОО;
 • Уплата од 12 евра на сметка на Службен весник на МНЕ, број на сметка: 520-941100-57, цел на плаќање: регистрација на ДОО. 
 • Заверена одлуката / договорот во 2 примероци на суд, или кај нотар;
 • Извадок од Централната депозитна агенција. При преземање на изводот, потребно е да се достави копија од лична карта на основачот или заверена копија од пасошот ако основачот е странец и уплатница во
 • износ од 2,93 € уплатена на жиро сметка на ЦДА : 510-8092-14, цел на плаќање: екстракт такса;
 • Копија од лична карта (ако основачот е црногорски државјанин) или заверена копија од пасош (ако основачот е странски државјанин). Уверение на суд или кај нотар;
 • Пополнете ја апликацијата на компанијата за да започнете со регистрација, преземете го формуларот за регистрација – ПС 01; Тарифен број – доколку компанијата сака да увезува и извезува производи, при
 • пополнет образец PS-01, потребно е да се обележи колоната со број 15.4. Царински регистар на задната страница, со цел компанијата да биде регистрирана во Царинската управа, по повод кој се добива тарифен број;
 • Доколку компанијата сака да аплицира за регистрација на даночните обврзници за данок на додадена вредност (ДДВ), образецот за ДДВ – 1 ќе се пополни и ќе се достави заедно со други документи потребни за основање деловна активност;
 • Доколку компанијата сака да аплицира за регистрација во регистарот на обврзници на акциза, образецот АКЦ – П ќе се пополни и ќе се достави заедно со други документи потребни за основање деловна активност;
 • Доставете ги собраните и заверени документи (Статут на деловна основа, заверени одлуки / договори во 2 примероци, одлука на ЦДА, копија од лична карта или заверен пасош во 2 примероци, уплатници и пријава за регистрација, образец пр пдв-1 / акк-п ) до Централниот регистар на даночна администрација, Марка Милјанова 54, 81000 Подгорица, Тел: +382 (0) 20 230 858, е-пошта: crps@t-com.me, работно време 08:30 – 12:00 часот;

При доставување документи, ќе се издаде потврда со број на одлука, која ќе биде доставена заедно со документ за идентификација по повод собирање на потврда за регистрација, седум дена од денот на поднесувањето на пријавата.