00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Регистрирање на фирма во Словенија

 Вовед

Во Словенија, Агенцијата за јавни правни записи и сродни услуги (кратко: AJPES) раководи со базата на податоци на Судскиот регистар како составен дел на словенечкиот трговски регистар (СБР).

Поради спојувањето на двата регистри, постапката за регистрација во Судскиот регистар и постапката за регистрација во СБР се сега во една единствена постапка.

Постапката за регистрација на компании во СБР / Судскиот регистар во Словенија се спроведува преку системот е-ВЕМ во електронски формат и пријавата за регистрација во Судскиот регистар може да се поднесе на точка СПОТ или кај нотар.

Откријте дали Словенија е вистинското место за деловно работење. Проверете ја деловната клима во Словенија

Постапките и процедурите за регистрација кои вклучуваат промени на податоците во СБР / Судскиот регистар се бесплатни за фирмите. Одлуката за регистрација во Судскиот регистар се испраќа до регистрираната компанија во хартиен или електронски формат (на безбедна сметка за е-пошта).

Основни информации во врска со процедурата за регистрација на фирма во Словенија 

Назив

Содржи име на компанија, правна форма и седиште на компанијата

Адреса

Било која адреса во Словенија. Не се бара договор за закуп при регистрација

Основна главнина

7,500 евра основна главнина за формирање ДОО. Најмалку 1/3 мора да се плати во готовина

Содружници

Странските државјани мора да добијат даночен број пред да се регистрираат во Судскиот регистар.

Управител/и

Еден или повеќе од еден управител на компанијата што мора да биде физичко лице над 18 години

Други податоци

Наведување на банката, адресата за е-пошта, активноста на компанијата, итн.

Едноставна постапка за основање на ДОО на точката ВЕМ:

Чекор 1: Спроведување на постапката за основање на ДОО

Само еден од основачите, директори, прокуратори или соодветно овластено лице може може да ја спроведува постапката за основање на ДОО во точката ВЕМ. Кога документите се подготвени, сите други основачи и претставници на компаниите треба да пристапат во точката VEM и да ги потпишат документите идентификувајќи се со соодветни лични документи. За регистрација се потребни следниве документи:

Документи за идентификување на странско лице:

документ за лична идентификација

Словенечки даночен број за физичко лице
удел во капитал * (на пр. 100%, 50%, 1/3)

* Изјава за данок:
ДОО може да се основа од содружници на компанија кои изјавуваат дека не поседуваат повеќе од 25 проценти од која било друга компанија или дека сите компании во кои тие поседуваат повеќе од 25% ги имаат подмирено сите даноци и други задолжителни давачки што се должат на плаќање. Даночната изјава мора да биде потпишана лично од сите содружници на компанијата.

Странско правно лице:

извод од регистарот на компанија за странска компанија (тековна состојба на фирма / скратена верзија), со заверен превод на словенечки јазик

лични документи на основачи и претставници – ако претставниците се странци, тие мора да наведат словенечки даночни броеви

Словенечки даночен број за правни лица
удел во капитал * (на пр. 100%, 50%, 1/3)

Во точката VEM, потребни се следниве податоци:

за основачите,
запретставници,
за целосното регистрирано име на компанијата,
за адреса на компанијата (седиште),
за активноста на компанијата,
проценка на приходите и трошоците за даночната управа на Република Словенија.

Во точката ВЕМ ќе се подготви следново:

Статут на асоцијација / договор на содружниците,
Одлука за деловна адреса,
Одлука за претставниците,
Изјава за назначување (за секој претставник – нивниот договор да биде назначен за директор или прокурат),
Изјава за членовите на компанијата (за секој основач – основачи наведува дека тие немаат нерасчистени обврски кон државата што произлегуваат од претходното работење),
Образец за известување за даночната управа на Република Словенија.

Чекор 2: Отворање привремена / основачка / депозитна сметка

Поединечен депозит – основна главнина од 7.500 евра. Користејќи го документот „акти на асоцијација“, физичко лице отвора привремена банкарска сметка во која се депонира основниот капитал.

Чекор 3: Потврда за плаќање

Поединецот ја испорачува лично или испраќа потврда за плаќање на основната главнина до точка ВЕМ.

Чекор 4: Резолуција за регистрација

Одлуката за регистрација се добива за неколку дена по поднесувањето на апликацијата до судот. Во просек, апликациите се обработуваат во рок од четири дена. Даночниот број на новата компанија ќе биде примен заедно со Одлуката за регистрација.

Чекор 5: Отворање сметка во банка

По добивањето на Одлуката за регистрација од судот, управителот може да оди во банка каде што ја отворил  привремената / основачка / депозитна сметка (каде што депонирал за основната главнина) и да ја трансформира сметката во обична деловна сметка.