00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Основни податоци потребни за основање на фирма

8 + 2 =

Со испраќањето на горенаведените податоци давам и согласност на ThyBusinssGuide да ги обрабаботува горенаведените лични податоци едиснтвено за целите за кои се наменети. Запознат сум дека истите се третирани како доверливи и во ситуација да истите не се употребени ќе бидат избришани на соодветен начин. Исто така, запознат сум дека преносот на овие податоци се врши со соодветна заштита и трето лице нема да има пристап до истите без мое одобрение. 

Воедно се согласувам со условите за користење на веб страната и политиката на приватност на истата.

Thy Business Guide, 2022