00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Регистрирање на фирма во Бугарија

 Вовед

Постапката за формирање на компанија во Бугарија се води пред Агенцијата за регистрација на Бугарија.

Бугарија има поедноставен процес на регистрација на компании за странски бизниси. Можете да регистрирате компанија во Бугарија од друга земја без задолжително да ја посетите земјата лично. Ова може да се направи преку полномошно. Полномошното треба да биде заверено кај нотар и да има апостилен печат и подоцна да се преведе во Бугарија.

Пред да започнете со постапката за основање, ќе треба да изберете форма на друштвото. Иако постојат неколку други форми кои не се користат толку често, најчесто користени форми на трговски друштва се:

 • Друштво со ограничена одговорност со едно лице “(EOOD) – субјект со еден единствен сопственик со ограничена одговорност
 • Приватно друштво со ограничена одговорност “(ООД) – сопственост на двајца или повеќе содружници (партнери) со ограничена одговорност

Откријте дали Бугарија е вистинското место за Вашиот бизнис. Проверете ја деловната клима во Бугарија.

Некои основни информации во врска со основање на фирма во Бугарија

Назив

Го содржи името на правното лице и скратениот назив

Адреса

Било каја адреса во Бугарија е прифатлива. Не е потребно да поседувате закуп

Основна главнина

Основната главнина за формирање на друштво е 1 Евро

Содружници

Домашни или странски правни или физички лица можат да формираат компанија во Бугарија

Управители

Еден или повеќе од еден управители на компанијата што мора да бидат физички лица над 18 години

Други информации

Банка, адресата за е-пошта, активноста на компанијата, итн.

Документи кои што се доставуваат до регистарот

ЕООД Регистрација

 1. Доказ за уплатен капитал што може да ја издадете од банката по уплата.
 2. Согласност за прифаќање на управувањето и примерок од потпис (примерок) – мора да биде заверен од нотар и потпишан од управителот. Постојат две опции: да имате подготвен примерок на кој му треба само нотарско заверување или да побарате од канцеларијата на нотарот да го подготви.
 3. Акт за основање
 4. Статут на друштвото – Документот мора да ги содржи одлуките донесени од основачкото собрание и дневниот ред на состанокот.
 5. Одлука за назначување единствен сопственик на капиталот за управител
 6. Образец за апликација А4
 7. Декларација според чл. 13, ст. 4, Законот за трговски регистар (ЗТР). Потпишана од апликантот.
 8. Декларација според чл. 13, ст. 5, ЗТР. Поднесено од носителот. Само да се пополни кога барателот не ги доставува документите лично.
 9. Декларација според чл. 142, трговско право (ТК). Забрана за конкурентска активност. Потпишан од управителот.
 10. Декларација според чл. 141, ст. 8, Т.К. Управителот изјавува дека ги исполнува условите од законот за управител на друштвото. 
 11. Апликација за задржување на компанијата (Е1), која е опционална и чини 50 лева.
 12. Лиценца или дозвола во зависност од формата на друштвото.

Ltd registration

 1. Доказ за уплатен капитал што може да ја издадете од банката по извршената уплата. Ако изберете да регистрирате компанија со ограничена одговорност со капитал поголем од 2 лева (ова е законски минимум), тогаш треба да платите најмалку 70% од капиталот.
 2. Согласност за прифаќање на примерок за управување и потпис (специфичен) – мора да биде заверен од нотар и потпишан од управителот. Постојат две опции: да имате подготвен примерок на кој му треба само нотарско заверување или да побарате од канцеларијата на нотарот да го подготви.
 3. Договор за друштвото
 4. Записник од Генералното собрание на содржниците – Документот мора да ги содржи одлуките донесени од основачкото собрание и дневниот ред на состанокот.
 5. Одлука на Генералното собрание за назначување претседавач
 6. Образец за апликација А4
 7. Декларација според чл. 13, ст. 4, Законот за трговски регистар (ЗТР). 
 8. Декларација според чл. 13, ст. 5, ЗТР.  Само да се пополни кога барателот не ги доставува документите лично во ТП.
 9. Декларација според чл. 142, трговско право (ТК). Забрана за конкурентска активност. Потпишана од управителот.
 10. Декларација според чл. 141, ст. 8, Т.К. Управителот изјавува дека ги исполнува условите од законот за управител на компанијата.
 11. Апликација за задржување на компанијата (Е1), која е опционална и чини 50 лева.
 12. Лиценца или дозвола во зависност од формата на друштвото.