00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Регистрирање на фирма во Босна и Херцеговина

Вовед

Постапката за основање на фирма во Босна и Херцеговина се спроведува пред општинскиот суд во Сараево. Судот бара од вас да доставите образец за регистрација на фирмата. Овој формулар може да се преземе по електронски пат.

Откако ќе се заврши судската постапка, компаниите автоматски се регистрираат за членство во коморите на економијата на ниво на држава, ентитет, кантон и регионално ниво. Документите во постапката се доставуваат во печатена копија, бидејќи сеуште не е воспоставена електронска постапка во Босна и Херцеговина.

Проверете дали Босна и Херцеговина е вистинското место за деловна активност. Проверете ја деловната клима во Босна и Херцеговина.

Основни информации за постапката за регистрација на фирма во Босна и Херцеговина

Назив

Го содржи називот на фирмата по Ваш избор, правната форма и градот во кој е регистрирана фирмата 

Седиште

Седиштето на фирмата може да биде било која адреса во Босна и Херцеговина. Централниот регистар не бара дока за сопственост или закуп на објектот каде што се регистрира фирмата

Основна главнина

Најниската основна главнина соглсно Законот во Босна и Херцеговина е 2.000 БАМ (околу 1.020 ЕУР)

Содружник(ци)

Содружници во трговско друштво во Босна и Херцеговина можат да бидат домашни и/или странски правни или физички лица, кои ја уплатиле главнината

Управител(ли)

Едно или повеќе физички лица со деловна способност може да се јави како Управител во трговското друштво, поседувајќи ограничени или неограничени овластувања за раководење со друштвото.

Други белези

Во постапката за основање на трговско друштво во Босна и Херцеговина, потребно е да се наведат и други податоци на друштвото како банка, е-маил адреса, дејност и сл.

Чекори во процесот на регистрација на компанија во Босна и Херцеговина

– Договор за основање (од нотар)

По Одлуката на Уставниот суд во 2016 година, постојат различни пристапи и сфаќања за оваа обврска. Но, во пракса, заверувањето на актот за основање е сè уште вообичаено и се разбира како усогласеност со Законот за регистрација на деловни субјекти.

Надоместоците за заверување за нотар зависат од основната главнина на компанијата што треба да се формира.

– Плаќање на почетен капитал

– Основачите ја плаќаат основната главнина на привремена банкарска сметка. Откако компанијата е регистрирана, оваа сума автоматски се пренесува на сметката на компанијата.

– Добивање на потврда дека не постои долг по основ на данок

Овој документ ќе потврди дека основачот нема долг заснован на данок и казни. Според најновата регулатива, овој документ не е потребен бидејќи е добиен по службена должност по електронски пат, но сепак, тој сè уште се користи во пракса.

– Регистрација во надлежниот суд (општина / окружен трговски суд)

– Релевантниот формулар се доставува до општинскиот / Окружниот трговски суд. Според законот, постапката за судска регистрација за основање деловни активности трае 5 дена.

Откако компанијата е основана, има понатамошни чекори пред започнување на деловната активност:

Изработка на печат на компанија
Добивање на потврда за деловните простории
Апликација за идентификациски број на фирма и регистрација на главните активности
Отворање банкарска сметка во деловна банка
Известување на  органот за кантонална инспекција за започнување на деловните активности
Набавка на фискален уред