00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Регистрирање на фирма во Албанија

 Вовед

Националниот центар за регистрација е единствениот орган во Албанија одговорен за основање компании кои се стекнуваат со својство на правно лице и за водење на трговскиот регистар. Трговскиот регистар е дефиниран во албанскиот Закон за трговија и е единствена база на податоци за субјектите кои вршат трговски активности. Регистарот се води во електронска форма.

Откријте дали Албанија е вистинското место за деловно работење. Проверете ја бизнис климата во Албанија

 

Основни информации во врска со формирање на трговско друштво во Албанија

Назив

Содржи име на компанија, правна форма и седиште на компанијата

Адреса

Било која адреса во Албанија. Не се бара договор за закуп при регистрација

Основна главнина

100 Aлбански лекa, што е еднакво на 0,8 ЕУР – основна главнина за формирање на ДОО.

Содружници

Домашни или странски правни или физички лица можат да формираат компанија во Албанија.

Управител

Еден или повеќе од еден управител на компанијата што мора да биде физичко лице над 18 години

Other info

Потребно е да се избере банката, адресата за е-пошта, активноста на компанијата, итн.

Кои документи се доставуваат во регистарот

За првична регистрација на друштво со ограничена одговорност, задолжително е да се извести вредноста на регистрираниот основен капитал, бројот на делови од капиталот, номиналната вредност на секој дел, учеството во капиталот, вредноста и видот на придонесите. на секој партнер, како и информации за тоа дали почетниот капитал е запишан, платен или не.

Документи што се доставуваат во процесот на регистрација:

  • Актот за основање и Статутот на Здружението, доколку се подготвени како два посебни документи.
  • Акти за назначување на органите на друштвото, доколку не се вклучени во горенаведените акти.
  • Други акти потребни за основање, во согласност со важечкото законодавство.
  • Документ за идентификација на законскиот застапник на компанијата (ако тој е барател)
  • Идентификациски документ на партнерите, доколку нивните податоци не се дефинирани во акти
  • Ако подносителот на барањето е различен од законскиот застапник на компанијата, мора да се поднесе полномошно.