00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Регистрација на фирма во Србија

 Вовед

Формирање на компанија во Србија: Постапката за основање на фирма во Србија се води пред Српската агенција за регистрација на деловни активности.

Надоместокот за основање на фирми во Србија, кој е регистриран во Регистарот на деловни субјекти во согласност со Законот за постапката на регистрација во Српската агенција за регистрирање деловни активности, изнесува 4.900 RSD (приближно 42 ЕУР). Кога е поднесена апликација за регистрација на фирма (општо партнерство, командитно друштво, друштво со ограничена одговорност и акционерско друштво), таксата во износ од 1.000 RSD (околу 8,5 ЕУР) се плаќа за регистрација и објавување на меморандум за здружување.

Откријте дали Србија е вистинското место за деловно работење. Проверете ја деловната клима во Србија.

Електронско регистрирање на едночлени друштва со ограничена одговорност (ДОО) е овозможено во Српската агенција за регистрирање деловни активности од 17 октомври 2018 година, додека електронското основање на повеќечлени друштва со ограничена одговорност е овозможено од 28 јуни 2019 година.

Неколку основни информации во врска со процесот на регистрација на фирма во Србија

Назив

Адреса

Основна главнина

Содружници

Управител

Други податоци

Документи кои се доставуваат до регистарот при основање на фирма

Во овој процес на регистрација на компанија во Србија, од соодветниот регистар на компании ќе бидат потребни следниве документи да се достават со апликацијата за регистрација на компанијата:

– Формулар за апликација (може да се преземе бесплатно од официјалната веб-страница на СБРА www.apr.gov.rs);
– Акт за основање со заверени потписи на основачите на компанијата (содружниците);
– Доказ за идентитет на основачите на компанијата (ако основачот е физичко лице: за српски државјани: – фотокопија од лична карта, а за странски државјани – фотокопија од пасош; ако основачот е правно лице: оригинален извод од трговскиот регистар);
– Одлуката за именување претставници (доколку претставниците не се наведени во актот за основање);
– банкарска потврда за плаќање на главнината при основање, ако придонесот се плаќа пред основањето, т.е. договор на основачите за проценка на вредноста на придонесот во натура, ако влогот е внесен во компанијата пред основањето;
– доказ за плаќање на такса; и
– Полномошно (ако полномошник ја поднесе апликацијата за регистрација).

Документите на странски јазик мора да бидат придружени со нивен превод на српски јазик, заверен од овластен судски преведувач.