00 389 2 609 0218 contact@thybusinessguide.com

Бизнис клима во Македонија

Вовед

Република Северна Македонија, е земја на Балканскиот полуостров во Југоисточна Европа. Северна Македонија има население од 2.077.132 граѓани кои живеат на површина од 25.713 км2. Главен град на земјата е градот Скопје во кој живеат околу 506.926 милиони жители.

Северна Македонија е поделена на 80 општини и 34 градови. Општините во просек имаат повеќе од 10.000 жители.

Националната валута е македонскиот денар и околу 61,7 македонски денари се адекватни на 1 евро.

Некои основни економски статистики вклучуваат:

Стапка на инфлација: 0,8%
Директни инвестиции во 2018 година: 737 милиони евра.
Стапка на раст на Бруто домашниот производ (БДП): 2,7%
БДП: 32,6 милијарди американски долари
Невработеност: 21,6%

Индекс на економска слобода: 41

Истакнатиот индекс на економска слобода, од Фондацијата Херитиџ, и дава на Северна Македонија оценка за економска слобода од 69,5. Ова и дава на земјата севкупен ранг на светско ниво од 41 и ја става Северна Македонија на 23-то место меѓу 45 земји во европскиот регион. Севкупниот резултат е приближно еднаков на регионалниот просек и многу над светскиот просек.

Ранк на Светска банка: 17

Извештајот на Светска банка, Doing Business ја рангира Северна Македонија на 17-то место за водење бизнис на светското рангирање. На земјата и се даваат оценки 80,7 и рангирање 78 за започнување бизнис во 2020 година.

Базел институт, AML индекс: 122

Базел инстутутот ја рангира Северна Македонија на 122 ранг-позиција. Имајте предвид дека највисоко рангираната позиција покажува дека земјата има поголем ризик од перење пари и финансирање тероризам.